Courses > Design & Composition for Digital Artists

Uncanny Digital Drawing Basic

เรียนรู้ทักษะการ Design และหลักการ Composition
กุญแจสำคัญ2ดอก สำหรับ Digital Artist ผู้ต้องการสร้างสรรค์ผลงานที่สวยงามและมีความหมาย

สิ่งที่จะได้เรียนรู้

 • การทำ Animation ตั้งแต่พื้นฐาน
 • กฏเกณ์และทฤษฎีที่สำคัญในการทำ Animation
 • วิธีมองสิ่งต่างๆ รอบตัว เพื่อนำไปใช้ในงาน Animation
 • คำศัพท์ที่ใช้ในวงการ Animation
 • การออกแบบตัวละครที่เหมาะกับ Animation
 • ลงมือปฏิบัติจริง แล้วรับ feed back จากมืออาชีพในอุตสาหกรรม

พื้นฐานที่ควรมี

 • ** ไม่จำเป็นต้องมีพื้นฐาน Animation **
 • ผู้ที่อยากทำ 2D ควรมีพื้นฐานในการวาดรูป
 • ผู้ที่อยากทำ 3D ควรใช้โปรแกรม 3D เป็นอยู่แล้ว

สำหรับผู้ที่มีพื้นฐาน Animation อยู่แล้ว อยากข้ามไปเรียน Level 2 เลย ให้นำตัวอย่างผลงานมาให้ทางโรงเรียนพิจารณาด้วย

Course Outline

Week 1 --- 6 rules for good designs / gesture drawing (line)

 • Homework

Week 2 --- solid drawing (form)

 • Homework 

Week 3 --- carricature (shape)

 • Homework

Week 4 --- thumbnail sketch 1 (composition)

 • Homework

Week 5 --- thumbnail sketch 2

 • Homework

Week 6 --- value study (color)

 • Homework

Week 7 --- color study

 • Homework

Week 8 --- demo/ final project 1

 • Homework

Week 9 --- demo/ final project 2

 • Homework